در جریان باشید ...

محتوای این سامانه از تاریخ 1400/10/29 که طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده است گردآوری، بارگذاری و در حال تکمیل می باشد.

 • کشور:
  ایران
 • شهر:
  اصفهان
 • تعداد مناطق شهری:
  15 منطقه
 • تعداد معاونت ها:
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها:
  15 سازمان
 • تاریخ تاسیس شهرداری:
  1286 هجری شمسی
بودجه مصوب 1401 (میلیارد تومان)
 • بودجه جاری شهرداری
  3,019
 • بودجه عمرانی شهرداری
  8,152
 • جمع کل بودجه شهرداری
  11,675
 • بودجه جاری سازمان ها
  1,686
 • بودجه عمرانی سازمان ها
  3,202
 • جمع کل بودجه سازمان ها
  4,962
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 99
116%